Leerlingzorg

Leerlingen hebben soms extra aandacht nodig, omdat zij ruim onder of ruim boven het gemiddelde presteren. Dit noemen we zorgverbreding. Hiervoor heeft onze school een interne leerling- begeleidster. Zij is, samen met de schoolleiding, verantwoordelijk voor de zorg, die aan kinderen wordt besteed. Zij bespreekt regelmatig leerlingen met de groepsleerkrachten. Ze krijgt de groepsoverzichten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Dit kan leiden tot nader onderzoek, adviezen aan leerkrachten (en ouders), het opstellen van handelingsplannen en zonodig overleg met de orthopedagoog van Stichting IJsselgraaf. Daarnaast heeft zij een verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de inhoud en de organisatie van het onderwijs, zodat we in de groepen de kinderen ook de extra hulp kunnen bieden.

Zorgverbreding speelt binnen alle aspecten van het onderwijs en wordt toegespitst op een vier niveaus:

  • Individueel niveau
  • Groepsniveau
  • Schoolniveau
  • Bovenschools niveau

Individueel niveau:

In sommige gevallen kan de leerkracht de zorg voor een kind niet alleen af. Dan wordt de interne leerlingbegeleidster ingeschakeld. Er wordt in overleg met de leerkracht een plan van aanpak gemaakt. Vanaf het begin zijn ouders betrokken bij het traject van de zorg. Soms zijn observaties/ onderzoek/ overleg niet voldoende. Dan volgt overleg met de orthopedagoog van IJsselgraaf. Dit alles natuurlijk alleen na overleg met en instemming van de ouder(s).

Groepsniveau:

In alle groepen worden leerlingvolgtoetsen afgenomen. Uit de afname krijgt de leerkracht een overzicht van kinderen, die achterblijven op een of meerdere onderdelen. De resultaten worden in leerlingbesprekingen aan de orde gesteld. Hierin worden afspraken gemaakt hoe we de problemen te lijf gaan. Het kan zijn dat een groepje kinderen samen extra uitleg moet hebben, een leerling herhaling krijgt van leerstof of dat besloten wordt de gesignaleerde leerling individueel te gaan helpen met een plan. De leerkracht kan advies vragen aan de leerlingbegeleidster over het organiseren van de extra hulp binnen de groep.

Schoolniveau:

Hierbij moet u denken aan de koers, die de school voor alle groepen uitzet om een antwoord te geven op de zorg, die leerlingen verdienen. De koers kan men beschouwen als het antwoord van het team op het aanbod aan leerlingen. U kunt daarbij denken aan het uitbouwen van zelfstandig werken en zelfstandig gedrag bij kinderen, de aanschaf van materialen, die daarbij passen, het aanbod voor kinderen, die méér aan kunnen, het gezamenlijk beslissen over de tijd, die er is om kinderen te kunnen helpen en het bepalen van de grenzen van de zorg.

Bovenschools niveau:

Hier wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van ons samenwerkingsverband gewerkt aan een plan om het aantal kinderen dat verwezen zou moeten worden naar speciaal onderwijs, terug te dringen. (WSNS: Weer Samen Naar School).

De leerlingbegeleiders van het samenwerkingsverband werken samen in een cluster, waar afspraken gemaakt worden over de aanpak van de leerlingenzorg en de omvang van het leerlingvolgsysteem.